News Update

News Update

Secureserve News

Secure Serve Seminar @3/2024
"Update New Cyber Solutions" 

ภายในงานสัมมนามี Solutions หลากหลาย ที่รองรับระบบจัดการต่างๆ ดังนี้

  1. ข้อกฎหมาย PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  โดยมี Software tool ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการในส่วนของ Data Loss Prevention
  2. แนวทางในการวางแผนเพื่อจัดการระบบ Network Infrastructure เพื่อรองรับระบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI) หรือ แนวทางการวางแผนนำระบบขึ้นใช้บริการ Cloud
  3. การ Monitor Device ต่างๆ ในระบบ เพื่อการบริหารจัดการภายใน network ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Network Monitoring
  4. การป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ทางด้าน Cyber สำหรับเครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย Endpoint Security โดยเทคโนโลยีล่าสุดแบบ EDR & XDR
  5. IOT อุปกรณ์บริหารจัดการกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ และระบบการวางสายเครือข่าย
  6.  การปรับปรุงหรือวางระบบภาพและเสียงห้องประชุม ห้อง Data Center ห้อง WallRoom เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบต่างๆ (conference)
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 
ณ Mii Hotels Srinakarin
ลงทะเบียน เวลา 11.00 น. 
                                   
ภายในงานนอกจากจะได้  Update New Technology แล้ว ยังมีความสนุกสนาน ความบันเทิง และ ของรางวัลมากมาย 

จำกัดสิทธิ์จำนวน 2 ท่าน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

share :

This website Collects

To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies and personal data as set out in our Privacy Policy | Terms and Conditions

Accept